Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

 1. Het B.T.W.-registratienummer van onze klanten dat vermeld staat op onze handelsdocumenten, zal in aanmerking genomen worden voor onze jaarlijkse B.T.W.-listing. Indien wij tien dagen na verzending van onze facturen geen tegenbericht ontvangen, zullen wij het vermeldde nummer als correct beschouwen en als dusdanig in onze aangifte vermelden.
 2. De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling, heeft de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de bestelling of verkoop, wegens vertraging in de levering onder welke vorm ook.
 3.  Alle goederen blijven de exclusieve eigendom van Beauty Concept totdat het volledige bedrag, inclusief eventuele intresten, alsook bijkomende forfaitaire vergoedingen, betaald worden.
 4. Alle goederen worden steeds verzonden op kosten en risico van de koper of geadresseerde, en dit tenzij anders werd vermeld op de factuur.
 5. Behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van goederen en diensten geacht te worden aanvaard door de medecontactant. Voor zichtbare gebreken dient men onmiddellijk bij levering der goederen en diensten te worden geprotesteerd. Tegen verborgen gebreken dient te worden geprotesteerd binnen de 3 dagen na levering. Alle protesten dienen te geschieden bij aangetekende brief, voorafgaand door een telefonisch contact. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons het recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding (hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde en slecht erkende goederen) of kosteloze vervanging van de goederen na terugzending van de geleverde goederen in originele toestand, met uitsluiting van om het even welke andere vergoeding.
 6. De geleverde goederen worden door de koper aangewend en gebruikt op eigen risico, zonder enig mogelijk verhaal tegen de verkoper uit welken hoofde ook.
 7. Klachten geven de koper geen recht tot ontbinding van de koop of aanneming te vorderen of betaling geheel of ten dele na te laten of uit te stellen.
 8. Wij behouden het recht voor zo nodig de verkoop te ontbinden in geval van wijziging in de toestand van de koper: kennelijk onvermogen, aanvraag tot gerechtelijk of minnelijk concordaat, faillissement, publicatie van protest enz.
 9. Zo de medecontractant na ondertekening van de bestelbon een einde wenst te stellen aan de overeenkomst, is Beauty Concept gerechtigd naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst te vervolgen dan wel de vergoeding tegen verkoop- of aannemingsprijs te vorderen van alle door haar gemaakte kosten, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30% van het op de bestelbon vermeldde totaalbedrag. De medecontractant is evenwel niet in de mogelijkheid afstand te doen van de overeenkomst na levering, betaling of verzending van de goederen.
 10. De rekeningen van Beauty Concept zijn onmiddellijk contant en zonder disconto betaalbaar en de betalingen mogen in geen geval afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden of van de goede uitvoering der in rekening gebrachte- of andere verrichtingen. De eventuele klachten met betrekking tot onze facturen dienen binnen acht dagen schriftelijk ingediend te worden. Behoudens dubbele facturatie of vergissing in de persoon van de schuldenaar, kunnen betwistingen betreffende een factuur, de gedebiteerde nooit van de verplichting tot betaling ontslaan en geven zij eventueel slechts aanleiding tot een compenserende creditnota na voorafgaande betaling. Behoudens andersluitende overeenkomst is de plaats van regeling der rekening deze waar Beauty Concept zijn kantoor gevestigd heeft. Elke schuld die niet op de vervaldag is betaald, wordt verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een vergoedende rente gelijk aan 10% en verhoogd met een forfaitaire vergoeding, gelijk aan 10% van de schuld, met een minimum van 50,00 euro, ter dekking van economische en administratieve schade, onverminderd het recht van de distributeur om het bestaan van een grotere schade te bewijzen. Alle kosten, ontstaan door de niet betaling vanwege de koper, zullen op laatstgenoemde verhaald worden. Bij wanbetaling vervallen alle eventuele prijskortingen en verminderingen.
 11. Ingeval van betwisting, zijn slechts de Rechtbanken te Antwerpen uitsluitend bevoegd. Zo de betwisting krachtens de bepaling van het Gerechtelijk Wetboek aan de Vrederechter toekomt, zal de Vrederechter van het 11e kanton te Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.
 12. De in de prijslijst genoemde prijzen luiden vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Alle genoemde prijzen zijn geldig op datum van uitgave en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
 13. Voor alle orders die na goedkeuring, verpakking, verzending of levering geannuleerd worden, zullen de veroorzaakte kosten doorgerekend worden aan de klant.